haditudosito
Gorda Éva
 
Menü
 
Publikációk
 
Elérhetőség

haditudosito@gmail.com

 
Képek
 
Pržemysli Tábori Újság
Pržemysli Tábori Újság
 
 
Az első világháború idején megjelent magyar nyelvű ezredújságok klasszikus példá­jának a 23. honvéd gyaloghadosztály lapját, a galíciai Pržemyslben megjelent Tábo­ri Újságot tekinthetjük. Elsősége és magas színvonala folytán mintául szolgált a frontokon és később a hadifogolytáborokban a polgári sajtóra emlékezte­tő újságvariánsok megteremtéséhez.
 
A harctéri lapok közül e nyomtatvány történetéről tudjuk a legtöbbet, hála a lap szerkesztőjének, dr. Molnár Kálmánnak[1], aki több munkájában és visszaemlékezé­sében is részletesen foglalkozott az 1914-1915-ös galíciai eseményekkel és a had­osztály újságjával. Valószínűleg a tábori újságok közül e lap megjelent számaiból maradt fenn máig a legtöbb példány, átvészelve a világháború eseményeit: a vár elestét, a katonákra váró hadifogságot.
 
Történeti értéke a lapnak, hogy egy, az ellenségtől körülzárt erődben, naponta megjelenő, rovatokkal rendelkező, mindig friss és érdekes hírekkel jelentkező, nyomdában előállított, amatőr, ám annál lelkesebb szerkesztő által szerkesztett, színvonalas irodalmat is nyújtó, több ezer példányszámban megjelenő lapot tudtak a hírekre és a hazai hangokra vágyó magyar katonák kezébe adni. A Tábori Újság sajtótörténeti jelentősége mellett nem lehet megfeledkezni a lap hadtörténeti és irodalomtörténeti jelentőségéről sem. Cikkeiből a mai ember is képet kaphat a várbeli mindennapokról és a harci cselek­ményekről. A lap hasábjain közölve fennmaradtak a vár elestekor megsemmisített hadműveleti iratok és feljegyzések. A magyar irodalom iránt érdeklődőknek is szolgál érdekességgel a lap: számos verse jelent meg itt a világháború tragikus sorsú költőjének, Gyóni Gézának[2], aki a katarzisszerű élmények hatására a lelkes bakaköltők színvonalát jóval meghaladva a magyar szépirodalom élvonalába emelkedett.
 
A Tábori Újságot megelőzően az erődben kiadtak már egy lapot, a Kriegsnach­richten-t, mely csupán hivatalos közleményeket tartalmazott német nyelven. Kriegsnachrichten változat, lengyel címe: Wiadomosci wojenne, híreiben, terjedelmében megegyezett testvérével, gyakran annak a hátoldalára vagy külön lapra nyomtatták a tábori nyomdában. A két hivatalos kiadvány időben megelőzte a magyar nyelvű lapot, később aztán pár­huzamosan jelentek meg naponta. A német és lengyel nyelvű kiadványok vezettek egy hasonló, magyar nyelvű lap életre hívásához, mivel a katonák többsége - a vezényszavakon kívül - nem tudott németül. Molnár Kálmán így írt erről a pillanatról: 1914. Október 2-án, a m. kir. 23. gyalogezred tiszti étkezdéjében merült fel az eszme és kívánság, hogy a rá­diógrammok magyar nyelven is kinyomassanak. És a katonákat jellemző gyors elha­tározással ott rögtön ebéd közben a hadosztályparancsnok engem rendelt ki, hogy az eszmét megvalósítsam.
 
Molnár Kálmán elvállalta a lap szerkesztését, ugyanakkor arra gondolt, hogy ez­zel a lehetőséggel többet is nyújthatnának a katonák számára a hadihírek egyszerű, száraz közlésénél; ez a magyar újság igazi szellemi tápláléka lehet az erődben szolgá­ló félszázezernél is több magyarnak. Támpontokat nyújtani a világpolitika esemé­nyeinek megértéséhez, azok józan megítéléséhez, a lehetőségek mérlegeléséhez, és ébren tartani az önbizal­mat s a végső győzelem biztos reményét, mindez olyan feladatnak látszott, amit a körülzárt vár újságjának magára kell vállalnia - fogalmazta meg a lap tartalmára vo­natkozó egykori elképzeléseit.
 
Az első szám viszonylag rövid előkészítő munkát követően, a fent említett esemé­nyek után két nappal jelent meg 600 példányban. A Tábori Újság első, október 4-én megjelent számát még 140 lapszám követte. A Pržemysli erőd hat hónapos ostroma alatt mindig új hírekkel szolgálva, a lap hétfő kivételével lehetőleg naponta jelent meg, egészen a vár feladásáig, 1915. március 22-ig. Nevezetes események, katonai győzelmek idején rendkívüli kiadást jelentet­tek meg, december 25-én, karácsonykor dupla terjedelmű számmal ünnepeltek. A 40 alakú, két nyomtatott oldalú, egy lap terjedelmű újságot az előfizető katonák 4, a civilek 10 fillérért kapták. A lap tiszta jövedelmét az erőd védelmében hősi halált halt m. kir. honvédek és népfelkelők özvegyeinek és árváinak támogatásá­ra létrehozott segélyalap javára ajánlották föl, a novemberi és decemberi bevételt pe­dig a „katonák karácsonyfájára” fordították. A Tábori Újság megjelenésének hat hónapja alatt 5030 korona bevételt jelentett.
 
Az újság technikai előállítását az erődben oldották meg, amely induláskor komoly problémát okozott, ugyanis a helyi Knoller és Fia nyomda nem volt magyar szöveg nyomtatására berendezkedve. A Tábori Újságot a körülmények ellenére mindvégig jó minősé­gű újságpapirosra tudták nyomtatni, a papírkészlet a vár feladásáig kitartott. Az utolsó hónapokban az újság fejlesztésére, példányszámának emelésére már nem gondolhattak, a növekvő igények ellenére az újabb előfizetések elfogadására pedig nem volt lehetőség a papírkészlet rohamos csökkenése miatt. A lap népszerűsége és kelendősége óriási volt: a kezdeti 600 példányszám hamarosan megsokszorozódott, a 100. szám (1915. február 4-én) már 4400, az utolsó, 141. szám, (1915. március 22-én) 5200 példányban jelent meg.
A lapot, annak dacára, hogy magyarul jelent meg, a várvédő német, lengyel és ru­tén katonaság is olvasta, illetve felolvastatta, lefordíttatta a napi híreket és egyéb eseményeket közlő cikkeket, hiszen a legszínvonalasabb lap volt a várban, ez mellett neki és róluk szólt.
 
 
A lap szerkezete
 
Az újság népszerűségét elsősorban tartalma, aktualitása és informatív jellege okozta: Az ostromlott vár életének kellemes és kellemetlen eseményei, nyomorúsá­gai, szórakozása és humora, szellemi törekvései, művészeti és érzelmi megnyilvánulásai mind-mind szóba kerültek a Tábori Újság hasábjain. A lap kis terjedelme ellenére a polgári sajtóhoz hasonlóan rovatokkal rendelkezett, melyek a tábori élethez és a háborús körülményekhez alkalmazkodtak. A legtöbb szám vezér­cikkel kezdődött, amit azonban gyakran kihagytak, helyet adva fontosabb közlések­nek, hadi leírásoknak, a szövetséges államok újságaitól átvett cikkeknek stb. A Ha­di hírek rovat az európai és ázsiai harcterekről szóló beszámolóknak adott teret. A Tudakozódás a több ezer katona között jelentett valamilyen összekötő kap­csot: a közzétett hirdetések alapján fedezték fel egymást a régi ismerősök, illetve jelezték hollétüket azok, akiket a körülmények elszakítottak egymástól. Ugyan­ezt a célt szolgálta az a rovat, amely a különféle kórházakban elhelyezett sebesült és beteg tisztek névsorát közölte. Az Aranykönyv soraiban a kiemelkedő katonai tel­jesítményt nyújtó egyéneket állították példaképül a többiek elé. Volt Meteoroló­giai jelentés, Dicséret, Köszönet, Nyilvános elszámolás a segélyalapra beér­kező adományokról, információ koncertről, térzenéről, ún. Tárcza, Viccek, s végül a Tábori Újságra vonatkozó hírek az Olvasóink figyelmébe című rovat­ban.A lap tartalmi ismertetésénél bővebben is érdemes szólni az újság hasábjain he­lyet kapó szépirodalomról, költészetről. Molnár Kálmán erről tréfásan így írt: Ez volt az egyetlen rovat, amivel a szerkesztőnek nem volt gondja. Halomszámra ér­keztek a versek, csak válogatni kellett. A Tábori Újság elsősorban és mindenekfe­lett a katonás szellem és a lelkes hangulat ébrentartásán és emelésén dolgozott, s ezért csak olyan költeményeket közölhetett, amelyek emez alapirányba illeszked­tek. Az egyszerű katonák őszinte érzéseit kifejező versecskék mellett több igényes költemény is megjelent a lapban. (Kacskovics Tibor[3] Béla versei közül csak keveset lehetett közreadni, borongós és pesszimista hangulatuk miatt ellenkező hatást vál­tottak volna ki a katonákból.)
 
Annál gyakrabban szerepeltek viszont a Tábori Újságban Gyóni Géza versei, 1914 decemberében még verseskötetet is kiadtak munkáiból Pržemyslben. A 10 000 példányban megjelentetett kötetnek óriási sikere volt, karácsonyra mind elkapkodták. A költő a befolyt összeget a segélyalap támogatására ajánlotta fel. Lovas Károly iskolai tanár is szorgalmas vers írója volt alapnak. Összegyűjtött költeményeit az újság gondozásában Karácsonyi tűz a gránicon címmel jelentették meg, füzet formájában.
Az újság szerkesztése az utolsó pillanatig folyt. Az erőd feladásának napján, 1915. március 22-én még megjelent a Tábori Újság, sőt a következő napit is össze­állították, kinyomtatására azonban már nem került sor. A vár elestével a Tábori Új­ság is megszűnt. A lap munkatársai a katonák többségével együtt a szibériai fogoly­táborok egyikébe kerültek.
 
A vár feladásakor - félve az orosz megtorlástól- elégették a hónapok során össze­gyűjtött Tábori Újság számait, így mára a több ezres példányszámú újságból csak kevés maradt meg, megőrizve a Pržemysli magyar élet és irodalom emlékét is.
 

 
Felhasznált irodalom
 
-        Tóth Orsolya: A „Harctéri fidibusz” és társai; In. A Hadtörténeti Múzeum értesítője; Hadtörténeti Múzeum; Budapest; 2000
-        Tóthi Gábor: Magyar katonai sajtó az első világháborúban In. Új Honvédségi Szemle; 2004; 7. szám
 
  

[1]Molnár Kálmán az első világháborúban, mint tartalékos hadnagy vonult be, már a háború kitörésének első napján. A m. kir. 23. honvéd gyalog-hadosztály a keleti hadműveletek keretében 1914 szeptember 14-én érkezett Przemyslbe azzal a rendeltetéssel, hogy az orosz határ felől visszavonuló seregtestek mozgásait biztosítsa és a város erődítményrendszerét, illetve annak központi várát megvédje. Molnár Kálmán felismerte, hogy e szerep betöltéséhez mellőzhetetlen egy többarculatú hadi hírlap alapítása és megjelentetése. Molnár Kálmán a háború után számos publikált visszaemlékezésében és két önálló kiadványban is bemutatta a Tábori Újság szerepét és közzétette az újságban megjelent jelentősebb írásokat és verseket. E visszaemlékezésekből megtudhatjuk, hogy a Tábori Újság nagyon fontos szerepet töltött be és a lapot rendkívül nagy érdeklődés övezte a katonák és a lakosság körében.
[2]Gyóni Géza 1884 június 25-én született Gyónon. Apja Achim Mihály evangélikus lelkész. Gimnáziumi tanulmányait Szarvason majd Pozsonyban végzi. 1903-ban a pozsonyi evangélikus teológia növendéke lesz, de 1904ben öngyilkosságot kísérel meg, ami végét veti papi pályájának. Rövid ideig szülőfalujában jegyzőgyakornok, majd az Alsódabas és vidéke című lap szerkesztője. 1906-ban Pesten közigazgatási tanfolyamra jár, majd ismét vidéken hivatalnok, aztán újra újságíró, 1910–12-ben a Soproni Napló munkatársa, 1913-tól a Bácskai Hírlap segédszerkesztője. Közben 1907-ben mint póttartalékos katona Boszniában szolgál. 1914-ben a háború kitörésekor bevonul, Pržemyšl elesténél orosz fogságba kerül és 1915 októberében Krasznojarszkba érkezik. Az átélt szenvedések felőrlik idegzetét, itt hal meg 1917. június 25-én 33-ik születésnapján. Pržemyšli orosz ostrom alatt írta leghíresebb versét, a Csak egy éjszakára kezdetű költeményt.
 
[3] Kacskovics Tibor Béla tüzérhadnagy költeményei és számos katonaköltőnek a háború borzalmait, a lelki gyötrelmeket, az elszántságot és bátorságot kifejező versei.

 

 
idő
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
Naptár
2018. Május
HKSCPSV
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
<<   >>
 
Vendégkönyv
 
Linkajánló
 

Frissítve: 2014. 04. 23.


Vonatozzunk együtt a gyereknapon! Robogjatok Budapesten vagy Balatonfenyvesen, vagy készítsetek kisvonatot a Mesetárban!    *****    Filmes hírek és kritikák lelõhelye. ÚJ oldal, ami filmekkel és színészekkel foglalkozik. Nézz be most és máskor is!    *****    Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról | Az egyetlen magyar forrás a BOSSZÚÁLLÓK univerzumáról    *****    HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON RAJONGÓI OLDAL - HAMAROSAN - DOVE CAMERON    *****    KÖNYVAJÁNLÓK - ha nem tudod mit olvass, itt találhatsz hozzá inspirációt - BOOKISLAND    *****    Loki rajongók! Fan Fiction és egyéb történetek! Gyere és olvass nálam kedvedre! Ha tetszik, claim loyalty to me! (Loki)    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA és segíts másoknak is az asztrológia tanaival!    *****    Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha